ՀՊԳ ղեկավար

ՀՊԳ ղեկավար

Գևորգ Մկրտչյան

Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարը նշանակվում է փաստաբանների պալատի խորհրդի կողմից` փաստաբանների պալատի նախագահի ներկայացմամբ՝ առնվազն տասը տարվա փաստաբանական ստաժ ունեցող անդամների կազմից, չորս տարի ժամկետով:

Գրասենյակը ղեկավարում է ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ, փաստաբան Գևորգ Մկրտչյանը (արտոնագիր՝ թիվ 1229):


Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարն ի պաշտոնե`

1) ներկայացնում է հանրային պաշտպանի գրասենյակը.

2) կազմակերպում է օրենքով նախատեսված դեպքերում յուրաքանչյուրի համար հավասարապես մատչելի և արդյունավետ իրավաբանական օգնության իրականացումը.

3) կատարում է աշխատանքի բաժանում հանրային պաշտպանների միջև.

4) ընդունում է որոշումներ հանրային պաշտպանի գրասենյակի բնականոն գործունեությունն ապահովելու ուղղությամբ.

5) որոշում է կայացնում հանրային պաշտպանություն իրականացնելու մասին որոշումը կամ դիմումը բավարարելու և գործը հանրային պաշտպանին հանձնելու մասին կամ հանրային պաշտպանություն իրականացնելու դիմումը մերժելու մասին.

6) հսկողություն է իրականացնում հանրային պաշտպանների կողմից իրավաբանական օգնություն իրականացնելու որակի և ժամկետների նկատմամբ.

7) միջնորդություն է ներկայացնում հանրային պաշտպանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու համար.

8) կարող է դիմել պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին կամ տնտեսավարող սուբյեկտներին` անվճարունակ անձանց անվճարունակության փաստը ստուգելու, ինչպես նաև անվճար իրավաբանական օգնություն ցույց տալու համար անհրաժեշտ տեղեկություններ ստանալու նպատակով: