ՀՊԳ շահառուները

Իրաւաբանական օգնութիւնը կը տրամադրուի հետեւեալ անձերուն եւ վարը նշուած կարգով՝

1. Քրէական հետապնդումի ենթարկուող անձերու (կասկածեալ կամ մեղադրեալ)՝ Հայաստանի Հանրապետութեան քրէական դատավարութեան օրէնսգիրքով նախատեսուած պարագաներուն մէջ վարոյթը (քրէական գործի նախաքննութիւն ու քննութիւն) իրականացնող մարմնի (քննիչ, դատարան) որոշումին կամ դիմումին հիման վրայ,

2. Անգործունակ ճանչցուած անձերու՝ վարոյթը իրականացնող դատարանի որոշման հիման վրայ,

Անհրաժեշտ է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում՝ վարույթն իրականացնող մարմնի (քննիչ, դատարան) որոշումը կամ դիմումը

կասկածյալ կամ մեղադրյալ

քրեական գործով կասկածյալի կամ մեղադրայլի կարգավիճակ ունեցող անձանց

Անհրաժեշտ է վարույթն իրականացնող դատարանի որոշումը

Անգործունակ ճանաչվող անձինք

Անգործունակ ճանաչվելու դիմումի հիման վրա դատարանի կողմից անգործունակ ճանաչվող անձանց


3. «Փաստաբանութեան մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքով սահմանուած 16 խումբ անձերու՝ իրենց դիմումին հիման վրայ:

Հանրային Պաշտպանի Գրասենեակ դիմելու պարագային՝ իրաւաբանական անվճար օգնութիւն կը տրուի հետեւեալ 16 խումբ անձերու.

Պահանջվող փաստաթղթերն են՝ ՀՀ ՊՆ համապատասխան տեղեկանք, հարազատական կապը հավաստող փաստաթղթեր, անձը հաստատող փաստաթուղթ, հայտարարագիր

Խումբ 1

Հայաստանի Հանրապետութեան սահմաններու պաշտպանութեան ժամանակ զոհուած (մահացած) զինծառայողի ընտանիքի անդամներուն.

Պահանջվող փաստաթղթերն են՝ 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամության կարգավիճակը հավաստող փաստաթուղթ, անձը հաստատող փաստաթուղթ, հայտարարագիր

Խումբ 2

1-ին եւ 2-րդ խումբի հաշմանդամներուն

Պահանջվող փաստաթղթերն են՝ ՔԿՀ-ի կից գրությամբ դիմում կամ կարգավիճակի մասին այլ փաստաթուղթ, անձը հաստատող փաստաթուղթ, հայտարարագիր

Խումբ 3

Դատապարտեալներուն

Պահանջվող փաստաթղթերն են՝ ՄՍԾ-ի կողմից կարգավիճակի մասին տրված տեղեկանք, անձը հաստատող փաստաթուղթ, հայտարարագիր

Խումբ 4

Ընտանիքի անապահովութեան գնահատման համակարգով հաշուառուած՝ 0-էն բարձր անապահովութեան միաւոր ունեցող ընտանիքի անդամներուն

Պահանջուող փաստաթղթերն են անձնագիր, վկայական, կարգը հաստատող թուղթ

Խումբ 5

Հայրենական մեծ պատերազմի եւ Հայաստանի Հանրապետութեան սահմաններու պաշտպանութեան ատեն մարտական գործողութուններու մասնակիցներուն

Պահանջուող փաստաթղթերն են անձնագիր, ընկերային ապահովութեան քարթ (սոցքարտ), վկայական, կարգը հաստատող թուղթ

Խումբ 6

Գործազուրկներուն

Պահանջուող փաստաթղթերն են անձնագիր, ընկերային ապահովութեան քարթ (սոցքարտ), վկայական, կարգը հաստատող թուղթ

Խումբ 7

Մինակ ապրող կենսաթոշակառուներուն

Պահանջուող փաստաթղթերն են անձնագիր, ընկերային ապահովութեան քարթ (սոցքարտ), վկայական, կարգը հաստատող թուղթ

Խումբ 8

Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներուն, ինչպէս նաեւ առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներու կարգին պատկանող անձերուն

Պահանջուող փաստաթղթերն են անձնագիր, ընկերային ապահովութեան քարթ (սոցքարտ), վկայական, կարգը հաստատող թուղթ

Խումբ 9

Փախստականներուն

Պահանջուող փաստաթղթերն են անձնագիր, ընկերային ապահովութեան քարթ (սոցքարտ), վկայական, կարգը հաստատող թուղթ

Խումբ 10

Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ ժամանակաւոր պաշտպանութիւն ստացածներուն

Պահանջուող փաստաթղթերն են անձնագիր, ընկերային ապահովութեան քարթ (սոցքարտ), վկայական, կարգը հաստատող թուղթ

Խումբ 11

Այն անվճարունակ ֆիզիքական անձերուն, որոնք իրենց անվճարունակութիւնը հաստատող հաւաստի տուեալներ կը ներկայացնեն

Պահանջուող փաստաթղթերն են անձնագիր, ընկերային ապահովութեան քարթ (սոցքարտ), վկայական, կարգը հաստատող թուղթ

Խումբ 12

Հոգեբուժական կազմակերպութեան մէջ բուժուող հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձերուն

Պահանջուող փաստաթղթերն են անձնագիր, ընկերային ապահովութեան քարթ (սոցքարտ), վկայական, կարգը հաստատող թուղթ

Խումբ 13

Օրէնքով սահմանուած կարգով՝ առեւանգումի (թրաֆիքինկ) եւ շահագործումի երթարկուած զոհերու նոյնացման յանձնաժողովի կողմէ զոհ կամ յատուկ կարգի զոհ ճանչցուած անձերուն

Պահանջուող փաստաթղթերն են անձնագիր, ընկերային ապահովութեան քարթ (սոցքարտ), վկայական, կարգը հաստատող թուղթ

Խումբ 14

Հայաստանի Հանրապետութենէն ապաստան հայցողներուն

Պահանջուող փաստաթղթերն են անձնագիր, ընկերային ապահովութեան քարթ (սոցքարտ), վկայական, կարգը հաստատող թուղթ

Խումբ 15

Խոշտանգումէ տուժած անձերուն՝ Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիական օրէնսգիրքի 1087․3-րդ յօդուածով սահմանուած կարգով փոխհատուցում ստանալու նպատակով

Պահանջուող փաստաթղթերն են անձնագիր, ընկերային ապահովութեան քարթ (սոցքարտ), վկայական, կարգը հաստատող թուղթ

Խումբ 16

«Ընտանիքին մէջ բռնութեան կանխարգելման, ընտանիքին մէջ բռնութեան ենթարկուած անձերու պաշտպանութեան եւ ընտանիքին մէջ համերաշխութեան վերականգնման մասին» ՀՀ օրէնքի համաձայն ընտանիքին մէջ բռնութեան ենթարկուած անձերուն

Պահանջվող փաստաթղթերն են անձնագիր և սոց քարտ, վկայական, կարգը հաստատող թուղթ

Խումբ 2

«Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հիման վրա հարուցված քաղաքացիական գործերով պատասխանողներին

Իրաւաբանական անվճար օգնութիւն չի տրուիր հետեւեալ անձերուն`

1) ձեռնարկատիրական բնոյթի գործերով (ներառեալ`արհեստակցական վէճերով).

2) նուազագոյն աշխատավարձի հազարապատիկը (մէկ միլիոն Հայաստանի Հանրապետութեան դրամ) գերազանցող գոյքային (գումարի) պահանջով գործերով, բացառութեամբ այն գործերուն, ուր անձը հանդէս կու գայ իբրեւ պատասխանող կամ պատասխանողի կողմէն հանդես եկող երրորդ անձ.

3) եթէ առկայ են դիմող անձի անվճարունակութիւնը ժխտող փաստական հաւաստի տուեալներ:


Անվճարունակ կը նկատուի այն անձը, որ չունի բաւարար եկամուտ, համատեղ բնակող աշխատող ընտանիքի անդամ, ինչպես նաեւ՝ բացի անձնական բնակարանէն, որպէս սեփականութիւն չունի այլ անշարժ գոյք կամ նուազագոյն աշխատավարձի հազարապատիկը գերազանցող արժէքի փոխադրամիջոց:


Իրաւաբանական անվճար օգնութիւն կրնայ չտրուիլ նաեւ բացայայտօրէն անօրինական եւ անհիմն պահանջի գործերով, երբ անձը հանդէս կու գայ հայցուոր կամ դիմող կողմին մէջ: